Skip to main content

Separator koalescencyjny - co to jest? Jak działa?

Separatory koalescencyjne to urządzenia, które oddzielają substancje ropopochodne od wody pozwalając uzyskać ich zawartość na odpływie < 5 mg/l. Dla prawidłowego działania powinny posiadać osadnik zintegrowany lub poprzedzający je.

Do czego służy separator koalescencyjny (także w wersji separator z osadnikiem)?

Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych służy do oczyszczania zaolejonych ścieków przemysłowych m.in. z myjni samochodowych, warsztatów samochodowych, stacji demontażu pojazdów, oraz zaolejonych ścieków deszczowych m.in. z parkingów, dróg itp.

W związku z projektem z dnia 01.02.2019 r.rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów separatory substancji ropopochodnych będą niezbędne do zabezpieczenia przed uwolnieniem się do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych odcieków z miejsc magazynowania odpadów.

Skontaktuj się z nami:

Skuteczność oczyszczania separatora koalescencyjnego

Stopień oczyszczenia ścieku w produkowanych przez nas separatorach substancji ropopochodnych przy przepływie nominalnym jest zgodny z wymogami zharmonizowanej specyfikacji technicznej PN-EN 858, oraz z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa tj. <5 mg/l.

Separator koalescencyjny wyposażony w autozamknięcie

Nasze separatory koalescencyjny wyposażone są w autozamknięcie, które działa automatycznie, uniemożliwiając odpływ zgromadzonych w separatorze substancji olejowych, gdy zostanie przekroczona dopuszczalna grubość ich warstwy.

Separator koalescencyjny z bypassem

W przypadku dużych powierzchni parkingowych >1000 m2 można zastosować w separatorze koalescencyjnym bypass. Jest to obejście burzowe zwiększające przepustowość nominalną 10-krotnie. W praktyce oznacza to, iż podczas nawalnego deszczu pierwsza fala wód opadowych, która spłukiwała powierzchnie zaolejone oczyszczana jest w separatorze, natomiast pozostała część wód opadowych po spiętrzeniu kierowana jest bezpośrednio do odbiornika, omijając separator. Stosowanie systemów bypass jest dla inwestora bardzo korzystne, gdyż zmniejsza koszt inwestycji oraz przyszłe koszty eksploatacji.

Separatory koalescencyjne z osadnikiem posiadają oznakowanie CE.

Ścieki doprowadzane do separatorów koalescencyjnych oprócz substancji ropopochodnych zawierają z reguły również inne zanieczyszczenia, takie jak: piasek, osady mineralne lub organiczne i inne ciała stałe. Dla zapewnienia prawidłowej pracy separatora konieczne jest zastosowanie osadnika (separator z osadnikiem) zawiesin mineralnych zintegrowanego z separatorem lub zastosowanego jako oddzielne urządzenie przed separatorem. Osadnik powoduje spowolnienie przepływu wody, a w wyniku zachodzącej w nim sedymentacji, pod wpływem działania siły grawitacji, cząsteczki o większej gęstości od wody osadzają się na jego dnie i tam są magazynowane.

Produkujemy separatory koalescencyjne w trzech wersjach:

 • separatory koalescencyjne w zbiorniku z rotomouldingu (DESO-P). Mają one zastosowanie, jako urządzenia do zabudowy w gruncie w terenie zielonym dla zagłębienia rury wlotowej max. 1,2 m ppt.,
 • separatory koalescencyjne w zbiorniku z PEHD (DESO), wykonane z dwuściennej rury spiro. Mają one zastosowanie, jako separatory wolnostojące w pomieszczeniach, separatory do zabudowy w gruncie w terenie zielonym, a także do zabudowy w ciągach komunikacyjnych po zastosowaniu pierścienia odciążającego i włazu żeliwnego.
 • separatory koalescencyjne w studni betonowej (B-DESO). Stosuje się głównie w terenach obciążonych ruchem kołowym.

Separator koalescencyjny
DESO

Opis separatora koalescencyjnego DESO

 

Zbiornik separatora DESO wykonany jest z PEHD z dwuściennej rury spiro.

Standardowe wyposażenie separatora:

 • filtr koalescencyjny
 • autozamknięcie odpływu,
 • króćce przyłączeniowe z PE.

Dla zapewnienia prawidłowej pracy separatora substancji ropopochodnych DESO należy zastosować osadnik zawiesin mineralnych DEC poprzedzający urządzenie.

Karta katalogowa

Rysunek techniczny

 


Pobierz rysunek techniczny.

Separator substancji ropopochodnych
B-DESO

Opis substancji ropopochodnych B-DESO

 

Zbiornik separatora B-DESO jest betonowy, wodoszczelny, mrozoodporny, kl. bet. min.C35/45.

Standardowe wyposażenie separatora:

 • filtr koalescencyjny
 • autozamknięcie odpływu,
 • króćce przyłączeniowe z PE.

Dla zapewnienia prawidłowej pracy separatora substancji ropopochodnych B-DESO należy zastosować osadnik zawiesin mineralnych B-DEC poprzedzający urządzeni

Karta katalogowa

Rysunek techniczny

 


Pobierz rysunek techniczny.

Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem piasku DESO-C

Opis separatora koalescencyjnego z osadnikiem piasku DESO-C

 

Zbiornik separatora DESO-C wykonany jest z PEHD z dwuściennej rury spiro.

Standardowe wyposażenie separatora:

 • filtr koalescencyjny
 • autozamknięcie odpływu,
 • zintegrowany osadnik zawiesin mineralnych,
 • króćce przyłączeniowe z PE.
Karta katalogowa


Pobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny

 


Pobierz rysunek techniczny.

Separator substancji ropopochodnych z osadnikiem piasku B-DESO-C

Opis separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem piasku B-DESO-C

 

Zbiornik separatora B-DESO-C jest betonowy, wodoszczelny, mrozoodporny, kl. bet. min.C35/45.

Standardowe wyposażenie separatora:

 • filtr koalescencyjny
 • autozamknięcie odpływu,
 • zintegrowany osadnik zawiesin mineralnych,
 • króćce przyłączeniowe z PE.
Karta katalogowa


Pobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny

 


Pobierz rysunek techniczny.

Separator koalescencyjny z bypassem
DESO-B

Opis separatora koalescencyjnego z bypassem DESO-B

 

Zbiornik separatora z bypassem DESO-B wykonany jest z PEHD z dwuściennej rury spiro.

Standardowe wyposażenie separatora:

 • filtr koalescencyjny
 • autozamknięcie odpływu,
 • króćce przyłączeniowe z PE,
 • obejście burzowe zwiększające przepustowość nominalną 10-krotnie (bypass).

Dla zapewnienia prawidłowej pracy separatora substancji ropopochodnych DESO-B należy zastosować osadnik zawiesin mineralnych DEC poprzedzający urządzenie.

Karta katalogowa


Pobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny

 


Pobierz rysunek techniczny.

Separator koalescencyjny z bypassem
B-DESO-B

Opis separatora koalescencyjnego z bypassem B-DESO-B

 

Zbiornik separatora DESO jest betonowy, wodoszczelny, mrozoodporny, kl. bet. min.C35/45

Standardowe wyposażenie separatora:

 • filtr koalescencyjny
 • autozamknięcie odpływu,
 • króćce przyłączeniowe z PE,
 • obejście burzowe zwiększające przepustowość nominalną 10-krotnie (bypass).

Dla zapewnienia prawidłowej pracy separatora substancji ropopochodnych B-DESO należy zastosować osadnik zawiesin mineralnych B-DEC poprzedzający urządzenie.

Karta katalogowa


Pobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny

 


Pobierz rysunek techniczny.

Separator koalescencyjny z osadnikiem i bypassem DESO-CB

Opis separatora koalescencyjnego z osadnikiem i bypassem DESO-CB

 

Zbiornik separatora DESO-CB wykonany jest z PEHD z dwuściennej rury spiro.

Standardowe wyposażenie separatora:

 • filtr koalescencyjny
 • autozamknięcie odpływu,
 • króćce przyłączeniowe z PE,
 • zintegrowany osadnik zawiesin mineralnych,
 • obejście burzowe zwiększające przepustowość nominalną 10-krotnie (bypass).
Karta katalogowa


Pobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny

 


Pobierz rysunek techniczny.

Separator koalescencyjny z osadnikiem i bypassem B-DESO-CB

Opis separatora koalescencyjnego z osadnikiem i bypassem B-DESO-CB

 

Zbiornik separatora B-DESO-CB jest betonowy, wodoszczelny, mrozoodporny, kl. bet. min.C35/45.

Standardowe wyposażenie separatora:

 • filtr koalescencyjny
 • autozamknięcie odpływu,
 • króćce przyłączeniowe z PE,
 • zintegrowany osadnik zawiesin mineralnych,
 • obejście burzowe zwiększające przepustowość nominalną 10-krotnie (bypass).
Karta katalogowa


Pobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny

 


Pobierz rysunek techniczny.

Separator koalescencyjny z osadnikiem i komorą pomp DESO-KP

Opis separatora koalescencyjnego z osadnikiem i komorą pomp DESO-KP

 

Zbiornik separatora DESO-KP wykonany jest z PEHD z dwuściennej rury spiro.

Standardowe wyposażenie separatora:

 • króćce przyłączeniowe wykonane z PE połączone szczelnie z korpusem zbiornika,
 • deflektor wykonany z PE,
 • wkład koalescencyjny,
 • kosz nośny wkładu koalescencyjnego wykonany ze stali kwasoodpornej klasy min. 0H18N9,
 • uchwyt ze stali nierdzewnej do wyciągania kosza,
 • auto-zamknięcie odpływu,
 • otwór rewizyjny DN500,
 • zintegrowany osadnik piasku,
 • komora pomp.
Karta katalogowa


Pobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny

 


Pobierz rysunek techniczny.

Jak dobrać separator koalescencyjny dla myjni samochodowej?

W uproszczony sposób na każde stanowisko myjni automatycznej przyjmuje się przepływ 2 [l/s]. W przypadku agregatów wysokociśnieniowych należy przyjąć 2 [l/s] na pierwszy agregat i 1 [l/s] na każdy kolejny.

Jak dobrać separator koalescencyjny dla parkingu/drogi?

Według normy PN-EN 858:2005 w przypadku separatora oczyszczającego ścieki opadowe, jego przepływ należy wyliczyć ze wzoru:

                                                                                        Q = F x φ x q x fg

gdzie:

 • Q – przepływ maksymalny [l/s]
 • F – powierzchnia zlewni [ha]
 • φ – współczynnik szczelności zlewni

 

dachy- nachylenie ≥15o betonasfaltkostkadachy- nachylenie <15ożwirtereny zielone
1,000,900,80-0,900,80-0,850,800,15-0,300,10-0,15
 • q – natężenie opadu maksymalnego – dla większości Polski, poza terenami górskimi należy przyjąć 150 [(l/s) x ha]
 • fg – współczynnik gęstości cieczy lekkiej
 • 1 – przy gęstości substancji separowanej ≤ 0,85 g/cm3 (typowy przypadek)
 • 2 – przy gęstości substancji separowanej > 0,85 g/cm3

Eksploatacja separatora koalescencyjnego i separatora z osadnikiem

Czyszczenie separatora koalescencyjnego może odbywać się z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnętrza urządzenia. Wkład koalescencyjny jest elementem demontowanym i po oczyszczeniu z zanieczyszczeń poza zbiornikiem separatora może być używany wielokrotnie. Kontrolę ilości zgromadzonych zanieczyszczeń powinno się wykonywać raz na tydzień, natomiast kontrolę pływaka i materiału koalescencyjnego raz na miesiąc.

Inne Nasze Produkty

Zagospodarowanie wody deszczowej

Podziemne systemy zagospodarowania wody deszczowej do podlewania ogrodu oraz zbiorniki na wodę deszczową.

Separatory substancji ropopochodnych

Separatory koalescencyjne z osadnikiem i bypassem to urządzenia oczyszczające wodę. Separator koalescencyjny, jego montaż w znaczmy stopniu wpływa na ochronę środowiska.

Osadniki piasku i szlamu

Osadniki pisaku i szlamu DEC i B-DEC to urządzenia przepływowe przeznaczone do oddzielania zawiesin mineralnych zawartych w ściekach m.in przed separatorami ropopochodnych i tłuszczu.

Neutralizatory kwasów

Produkowane przez Ekoivent neutralizatory kwasów DEN są to urządzenia przepływowe służące do neutralizacji kwasów występujących w ściekach.