Nasze produkty

Separatory substancji ropopochodnych

Separatory substancji ropopochodnych służą do oddzielania substancji ropopochodnych od wody przed wlotem do kanalizacji. Znajdują zastosowanie m.in. w przypadku oczyszczania ścieków z myjni samochodowych, warsztatów samochodowych, stacji demontażu pojazdów oraz zaolejonych ścieków deszczowych m.in. z parkingów, dróg itp. Separatory substancji ropopochodnych są urządzeniami przepływowymi i powinny być zasilane dopływem grawitacyjnym. W przypadku konieczności pompowania ścieków zaleca się lokalizację pompowni za separatorem.

W jaki sposób oczyszcza separator substancji ropopochodnych?

Proces oczyszczania polega na oddzieleniu ze ścieków substancji ropopochodnych dzięki wykorzystaniu procesów koalescencji i flotacji. W wyniku przepływu ścieków przez specjalnie dobrane wkłady koalescencyjne drobiny olejowe łączą się w większe skupiska, czego efektem jest flotacja substancji ropopochodnych i gromadzenie się ich na powierzchni zwierciadła wody, a oczyszczony strumień poprzez zasyfonowany kanał odpływa z urządzenia. Nasze separatory koalescencyjne wyposażone są w autozamknięcie odpływu nominalnego wytarowane standardowo na gęstość 0,85 kg/dm3, które uniemożliwia wydostanie się zgromadzonych w separatorze substancji olejowych, gdy zostanie przekroczona dopuszczalna grubość ich warstwy. Zapobiega się dzięki temu zanieczyszczaniu odbiornika.

Stopień oczyszczenia ścieku w produkowanych przez nas separatorach substancji ropopochodnych przy przepływie nominalnym jest zgodny z wymogami zharmonizowanej specyfikacji technicznej PN-EN 858, oraz z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa tj. <5 mg/l.

Obejście burzowe dla ścieków deszczowych

separator substancji ropopochodnych DESO-B

Modele DESO-B, DESO-CB, B-DESO-B oraz B-DESO-CB wyposażone są w wewnętrzny by-pass (obejście burzowe), zwiększający przepustowość nominalną. W praktyce oznacza to, iż podczas nawalnego deszczu pierwsza fala wód opadowych, która spłukuje powierzchnie zaolejone oczyszczana jest w separatorze, natomiast pozostała część wód opadowych po spiętrzeniu kierowana jest bezpośrednio do odbiornika, omijając separator. Separatory te przeznaczone są wyłącznie dla kanalizacji opadowej.

Oczyszczanie z zawiesin mineralnych

Ścieki doprowadzane do separatora powinny być oczyszczone z zawiesin mineralnych w osadniku poprzedzającym urządzenie. W innym wypadku należy zastosować model separatora substancji ropopochodnych posiadający zintegrowany osadnik zawiesin mineralnych. Osadnik wstępny, powinien posiadać pojemność czynną równą co najmniej stukrotności obliczeniowego przepływu nominalnego.

Stopień oczyszczenia ścieku w separatorze substancji ropopochodnych przy przepływie nominalnym jest zgodny z wymogami zharmonizowanej specyfikacji technicznej EN 858, oraz z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Do separatorów substancji ropopochodnych nie mogą być wprowadzane ścieki bytowo-gospodarcze, ługi myjące, oleje mineralne w postaci trwałej emulsji.

Posadowienie separatorów ropopochodnych

W przypadku montowania urządzeń w gruncie, kanał dopływowy powinien być zamontowany na głębokości poniżej strefy zamarzania. Separatory substancji ropopochodnych w wersji wolnostojącej można montować jedynie w pomieszczeniach nieprzemarzających. Urządzenia wykonane na bazie dwuściennej rury z PEHD mogą być stosowane jako wolnostojące w pomieszczeniach, do zabudowy w gruncie w terenie zielonym, a także do zabudowy w ciągach komunikacyjnych po zastosowaniu betonowego pierścienia odciążającego i włazu żeliwnego. Separatory substancji ropopochodnych wykonane w zbiornikach z HDPE techniką rotomouldingu mogą być stosowane do zabudowy w gruncie w terenie zielonym. Urządzenia wykonane na bazie monolitycznego zbiornika żelbetowego, wodoszczelnego, mrozoodpornego w klasie betonu min.C35/45 stosuje się zwykle w terenie najazdowym oraz w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych.

separator substancji ropopochodnych DESO

Eksploatacja separatorów substancji ropopochodnych

Ilość substancji ropopochodnych, jaka może być zgromadzona w danym separatorze substancji ropopochodnych jest określona na tabliczce znamionowej znajdującej się w widocznym miejscu na separatorze. Po osiągnięciu tej wartości separator powinien być niezwłocznie poddany czyszczeniu. Substancje ropopochodne tworzą na powierzchni ścieków homogeniczną warstwę, której grubość określa ich ilość. W celu dokładnego zmierzenia warstwy wyflotowanych substancji olejowych, a co za tym idzie oszacowania ilości substancji olejowych, zaleca się użycie specjalnego miernika. Jego długość jest regulowana w zależności od potrzeb, dlatego można go stosować w różnych wykonaniach (zagłębieniach) separatorów. W części osadowej separatorów substancji ropopochodnych DESO znajduje się przestrzeń na gromadzenie szlamów, a w separatorach DESO-C osadów. Maksymalna wysokość warstwy nagromadzonych szlamów i osadów jest indywidualna dla każdego typoszeregu.

Wymagania w przypadku myjni samochodowych

Przy zastosowaniu separatorów substancji ropopochodnych do oczyszczania ścieków pochodzących z myjni samochodowych zaleca się aby:

Serwis separatorów substancji ropopochodnych

Serwisowaniem wszystkich typów separatorów substancji ropopochodnych oraz utylizacją i transportem zgromadzonych w nich odpadów mogą zajmować się tylko wyspecjalizowane firmy posiadające upoważnienie właściwych władz do odbioru i utylizacji odpadów niebezpiecznych sklasyfikowanych pod numerami od: 13 05 01 do 13 05 08 wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów, Dz. U. Nr 112, poz. 1206 oraz posiadające odpowiedni sprzęt i możliwość zagospodarowania odebranych odpadów. Dodatkowym utrudnieniem przy samodzielnej obsłudze separatorów są warunki, jakie mogą wystąpić wewnątrz urządzenia (strefa zagrożenia wybuchem, opary substancji olejowych), a co za tym idzie konieczność postępowania w odpowiedni sposób w czasie obsługi. Wszystkie nasze urządzenia są skonstruowane tak, aby wyeliminować konieczność wchodzenia do ich wnętrza. Wszelkie prace serwisowe należy wykonywać z poziomu terenu. Po wykonaniu czyszczenia i serwisu separatora uprawniona osoba powinna wystawić potwierdzenie odbioru odpadów niebezpiecznych i dokonać stosownych wpisów w Karcie Serwisowej urządzenia. Z uwagi na powyższe, właściciel separatora substancji ropopochodnych ma ograniczone pole działania w zakresie samodzielnego serwisowania urządzenia i jego rola sprowadza się do dokonania oględzin. Wszelkie przeglądy separatora substancji ropopochodnych winno się prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP jak przy pracach na sieciach kanalizacyjnych.

 


Neutralizatory kwasów

Neutralizatory kwasów

Produkowane przez Ekoivent neutralizatory kwasów DEN są to urządzenia przepływowe służące do neutralizacji kwasów występujących w ściekach.

Zagospodarowanie wody deszczowej

Zagospodarowanie wody deszczowej

Podziemne systemy zagospodarowania wody deszczowej do podlewania ogrodu oraz zbiorniki na wodę deszczową

Osadniki piasku i szlamu

Osadniki piasku i szlamu

Osadniki pisaku i szlamu DEC i B-DEC to urządzenia przepływowe przeznaczone do oddzielania zawiesin mineralnych zawartych w ściekach m.in przed separatorami ropopochodnych i tłuszczu.

Zbiorniki technologiczne

Zbiorniki technologiczne

Zbiorniki wielkogabarytowe mogą być przeznaczone do różnorakich zastosowań takich jak: szachty rewizyjne, pompownie, studzienki wodomierzowe, zbiorniki magazynowe itp.

Ekoivent jest marką firmy:
DROPECO WEGNER JÓZEFOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
NIP 9512420342
KRS 0000640452

Siedziba główna:

ul. Branickiego 16/133
02-972 Warszawa
Email: biuro@ekoivent.pl
Tel.: +48 519 145 341

Zakład produkcyjny:

Olbrachcice 13c
67-400 Wschowa

Copyright 2024 Ekoivent