Nasze produkty

Separatory substancji ropopochodnych

Separatory substancji ropopochodnych służą do oddzielania substancji ropopochodnych od wody przed wlotem do kanalizacji. Znajdują zastosowanie m.in. w przypadku oczyszczania ścieków z myjni samochodowych, warsztatów samochodowych, stacji demontażu pojazdów oraz zaolejonych ścieków deszczowych m.in. z parkingów, dróg itp. Separatory substancji ropopochodnych są urządzeniami przepływowymi i powinny być zasilane dopływem grawitacyjnym. W przypadku konieczności pompowania ścieków zaleca się lokalizację pompowni za separatorem.

W jaki sposób oczyszcza separator substancji ropopochodnych?

Proces oczyszczania polega na oddzieleniu ze ścieków substancji ropopochodnych dzięki wykorzystaniu procesów koalescencji i flotacji. W wyniku przepływu ścieków przez specjalnie dobrane wkłady koalescencyjne drobiny olejowe łączą się w większe skupiska, czego efektem jest flotacja substancji ropopochodnych i gromadzenie się ich na powierzchni zwierciadła wody, a oczyszczony strumień poprzez zasyfonowany kanał odpływa z urządzenia. Nasze separatory koalescencyjne wyposażone są w autozamknięcie odpływu nominalnego wytarowane standardowo na gęstość 0,85 kg/dm3, które uniemożliwia wydostanie się zgromadzonych w separatorze substancji olejowych, gdy zostanie przekroczona dopuszczalna grubość ich warstwy. Zapobiega się dzięki temu zanieczyszczaniu odbiornika.

Stopień oczyszczenia ścieku w produkowanych przez nas separatorach substancji ropopochodnych przy przepływie nominalnym jest zgodny z wymogami zharmonizowanej specyfikacji technicznej PN-EN 858, oraz z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa tj. <5 mg/l.

Obejście burzowe dla ścieków deszczowych

separator substancji ropopochodnych DESO-B

Modele DESO-B, DESO-CB, B-DESO-B oraz B-DESO-CB wyposażone są w wewnętrzny by-pass (obejście burzowe), zwiększający przepustowość nominalną. W praktyce oznacza to, iż podczas nawalnego deszczu pierwsza fala wód opadowych, która spłukuje powierzchnie zaolejone oczyszczana jest w separatorze, natomiast pozostała część wód opadowych po spiętrzeniu kierowana jest bezpośrednio do odbiornika, omijając separator. Separatory te przeznaczone są wyłącznie dla kanalizacji opadowej.

Oczyszczanie z zawiesin mineralnych

Ścieki doprowadzane do separatora powinny być oczyszczone z zawiesin mineralnych w osadniku poprzedzającym urządzenie. W innym wypadku należy zastosować model separatora substancji ropopochodnych posiadający zintegrowany osadnik zawiesin mineralnych. Osadnik wstępny, powinien posiadać pojemność czynną równą co najmniej stukrotności obliczeniowego przepływu nominalnego.

Stopień oczyszczenia ścieku w separatorze substancji ropopochodnych przy przepływie nominalnym jest zgodny z wymogami zharmonizowanej specyfikacji technicznej EN 858, oraz z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Do separatorów substancji ropopochodnych nie mogą być wprowadzane ścieki bytowo-gospodarcze, ługi myjące, oleje mineralne w postaci trwałej emulsji.

Posadowienie separatorów ropopochodnych

W przypadku montowania urządzeń w gruncie, kanał dopływowy powinien być zamontowany na głębokości poniżej strefy zamarzania. Separatory substancji ropopochodnych w wersji wolnostojącej można montować jedynie w pomieszczeniach nieprzemarzających. Urządzenia wykonane na bazie dwuściennej rury z PEHD mogą być stosowane jako wolnostojące w pomieszczeniach, do zabudowy w gruncie w terenie zielonym, a także do zabudowy w ciągach komunikacyjnych po zastosowaniu betonowego pierścienia odciążającego i włazu żeliwnego. Separatory substancji ropopochodnych wykonane w zbiornikach z HDPE techniką rotomouldingu mogą być stosowane do zabudowy w gruncie w terenie zielonym. Urządzenia wykonane na bazie monolitycznego zbiornika żelbetowego, wodoszczelnego, mrozoodpornego w klasie betonu min.C35/45 stosuje się zwykle w terenie najazdowym oraz w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych.

separator substancji ropopochodnych DESO

Eksploatacja separatorów substancji ropopochodnych

Ilość substancji ropopochodnych, jaka może być zgromadzona w danym separatorze substancji ropopochodnych jest określona na tabliczce znamionowej znajdującej się w widocznym miejscu na separatorze. Po osiągnięciu tej wartości separator powinien być niezwłocznie poddany czyszczeniu. Substancje ropopochodne tworzą na powierzchni ścieków homogeniczną warstwę, której grubość określa ich ilość. W celu dokładnego zmierzenia warstwy wyflotowanych substancji olejowych, a co za tym idzie oszacowania ilości substancji olejowych, zaleca się użycie specjalnego miernika. Jego długość jest regulowana w zależności od potrzeb, dlatego można go stosować w różnych wykonaniach (zagłębieniach) separatorów. W części osadowej separatorów substancji ropopochodnych DESO znajduje się przestrzeń na gromadzenie szlamów, a w separatorach DESO-C osadów. Maksymalna wysokość warstwy nagromadzonych szlamów i osadów jest indywidualna dla każdego typoszeregu.

Wymagania w przypadku myjni samochodowych

Przy zastosowaniu separatorów substancji ropopochodnych do oczyszczania ścieków pochodzących z myjni samochodowych zaleca się aby:

Serwis separatorów substancji ropopochodnych

Serwisowaniem wszystkich typów separatorów substancji ropopochodnych oraz utylizacją i transportem zgromadzonych w nich odpadów mogą zajmować się tylko wyspecjalizowane firmy posiadające upoważnienie właściwych władz do odbioru i utylizacji odpadów niebezpiecznych sklasyfikowanych pod numerami od: 13 05 01 do 13 05 08 wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów, Dz. U. Nr 112, poz. 1206 oraz posiadające odpowiedni sprzęt i możliwość zagospodarowania odebranych odpadów. Dodatkowym utrudnieniem przy samodzielnej obsłudze separatorów są warunki, jakie mogą wystąpić wewnątrz urządzenia (strefa zagrożenia wybuchem, opary substancji olejowych), a co za tym idzie konieczność postępowania w odpowiedni sposób w czasie obsługi. Wszystkie nasze urządzenia są skonstruowane tak, aby wyeliminować konieczność wchodzenia do ich wnętrza. Wszelkie prace serwisowe należy wykonywać z poziomu terenu. Po wykonaniu czyszczenia i serwisu separatora uprawniona osoba powinna wystawić potwierdzenie odbioru odpadów niebezpiecznych i dokonać stosownych wpisów w Karcie Serwisowej urządzenia. Z uwagi na powyższe, właściciel separatora substancji ropopochodnych ma ograniczone pole działania w zakresie samodzielnego serwisowania urządzenia i jego rola sprowadza się do dokonania oględzin. Wszelkie przeglądy separatora substancji ropopochodnych winno się prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP jak przy pracach na sieciach kanalizacyjnych.

 


Osadniki piasku i szlamu

Osadniki piasku i szlamu

Osadniki pisaku i szlamu DEC i B-DEC to urządzenia przepływowe przeznaczone do oddzielania zawiesin mineralnych zawartych w ściekach m.in przed separatorami ropopochodnych i tłuszczu.

Regulatory przepływu

Regulatory przepływu

Regulatory przepływu wody i ścieków stosuje się do ograniczenia wartości natężenia odpływu do kolektorów kanalizacyjnych lub rowów i cieków wodnych, podczas występowania zjawiska deszczu nawalnego.

Separatory substancji ropopochodnych

Separatory substancji ropopochodnych

Separator substancji ropopochodnych to urządzenie, które odseparowuje niechciane substancje od wody. Konstrukcja separatorów substancji ropopochodnych pozwala na skuteczne przeprowadzenie procesu.

Zbiorniki technologiczne

Zbiorniki technologiczne

Zbiorniki wielkogabarytowe mogą być przeznaczone do różnorakich zastosowań takich jak: szachty rewizyjne, pompownie, studzienki wodomierzowe, zbiorniki magazynowe itp.

Ekoivent jest marką firmy:
DROPECO WEGNER JÓZEFOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
NIP 9512420342
KRS 0000640452

Siedziba główna:

ul. Branickiego 16/133
02-972 Warszawa
Email: biuro@ekoivent.pl
Tel.: +48 519 145 341

Zakład produkcyjny:

Olbrachcice 13c
67-400 Wschowa

Copyright 2023 Ekoivent